•  
   
  Caste  

   
  Brahmin  
   
  dalit  
   
  ganges  
   
  cows  
   
  brahma  
   
  vishnu  
   
  shiva